حسن شدی که غریبی همیشه ناب بماند !

حسن شدی که غریبی همیشه ناب بماند !


اشکی برای غریب مدینه

حسن شدی که غریبی همیشه ناب بماند

                          رد دو دست ابالفضل روی آب بماند

حسن شدی که سوال غریب کیست در عالم

                           میان کوچه و گودال بی جواب بماند

حسین نیز غریب است اگر شبیه برادر

                          ولی بناست بقیع حسن خراب بماند

کمی ز غصه ی تو رخنه کرده است به بیرون

                         تفاوت زن چون "جعده" و "رباب" بماند

به احترام حسینِ سه روز مانده به گودال

                               بناست زائر تو زیر آفتاب بماند