حاشیه هایی از متن حضور مردم اردکان در انتخابات

حاشیه هایی از متن حضور مردم اردکان در انتخابات


نگاه دوربین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   عکاس:مهدی فتاح اردکانی