جوشش خون ،رویش گلهای خرم

جوشش خون ،رویش گلهای خرم


به مناسبت سوم خرداد سالروز فتح الفتوح خرمشهر
شنوندگان عزیز توجه فرمایید خرمشهر شهر خون و قیام آزاد شد ،این فریاد عزت و غریو جوشش خون جوانان ایران بود که دنیا را تکان داد .چشمهای مست از باده قدرت ابرقدرتان شرق و غرب از حدقه بیرون زد و انگشت کثیف کفر به دندان گزیده شد .
الله اکبراینبار عظمت پروردگار در فتح خونین شهر تداعی نمود و دست غیب خدا از آستین رزمندگان ایران هویدا شد و دوباره نصر من الله و فتح قریب به تاویل و تفسیررسید .
دوباره اسلام روسفید شد و دنیای کفر را در سیاهی خود سوزاند .

خرمشهر آزاد شد ،خرم گردید و خرمان راه آزادگی را پیش گرفت .راهی که پای افزار راهش پوتینهای غبار گرفته رزمندگان اسلام بود و اینک در تداوم آن فتح عظیم و آن عملیات مقتدرانه راهی دیگر را پیش گرفته راهی که نه تنها خرمشهر بلکه همه جای ایران رهرو آن است .راهی به سمت پیشرفت و عدالت راهی که گشاینده فتح عظیم دیگری است فتح الفتوح اخر الزمان یعنی فرج مهدی فاطمه