جلسه کار گروه اشتغال در فرمانداری اردکان

جلسه کار گروه اشتغال در فرمانداری اردکان


باحضور فرماندار و مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) استان برگزار شد.
جلسه کار گروه اشتغال با حضور فرماندار و مسئولین دیگر ارگانها در فرمانداری اردکان برگزار شد.
کمالی فرماندار اردکان با تاکید به بحث اشتغال آن را یکی از دغدغه های اصلی دولت و ارائه وام به افراد نیازمند را یکی از ضروریات دانست.
اعیان مدیر صندوق مهر رضای استان ضمن تبریک ماه رجب از تاسیس سایت اشتغال فرمانداری اردکان در ابتدای سال خبر داد .
وی خاطر نشان کرد که این وام 4 درصد و بدون سپرده گذاری بوده و فقط برای اشتغال پرداخت می شود .
اعیان افزود : مقررات و ضوابط این وام در سایت مشخص و مطرح شده است .
وی اضافه کرد از پروژه ها هر 4ماه یکبار بازدید به عمل می آید و باید به ازای هر 12 میلیون تومان یک نفر مشغول به کار شود.
مدیر صندوق مهر رضای استان شرایط وامهای کار آفرینی را به شرط اشتغال زایی تا 3نفر و مشاغل کار آفرینی را به شرط اشتغال زایی تا 10 نفر و در حوزه صنعت و فنی و کشاورزی دانست .