جلسه مکان یابی باغشهر در محل پارک کوهستان

جلسه مکان یابی باغشهر در محل پارک کوهستان


باحضور مهندس کشاورز مدیر کل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این جلسه اعضای شرکت کننده از محل پیشنهادی احداث باغشهر در پارک کوهستان بازدید کردند.
مهندس امرالهی رئیس منابع طبیعی ,گزارشی در خصوص وضعیت منطقه پیشنهادی اقدامات صورت گرفته و برنامه های آینده این منطقه ارائه و اظهار داشت که در مجموعه پارک کوهستان 300 هکتار سطح وجود دارد که هنوز کاربری آن مشخص نشده است.
امرالهی افزود:باتوجه به این که توسعه فضای سبز به عنوان یکی از اولویتهای این مجموعه است استقرار باغشهر در این مکان و استفاده از ظرفیت بخشی خصوصی جهت توسعه و رونق این محل می توانند باعث رونق و توسعه این منطقه گردد.
مهندس کشاورز مدیر کل بنیاد مسکن استان یکی از امتیازات منطقه پیشنهادی پارک کوهستان را وجود زیر ساخت های اولیه شامل برق و آب جهت استقرار دانست.
گفتنی است محل پیشنهادی احداث باغشهر به مساحت 100 هکتار می باشد.
در پایان نیز عموئی رئیس آب منطقه ای گزارشی در خصوص وضعیت تامین آب منطقه ای ارائه داد.