جلسه كميته حفاظت از منابع طبيعي

جلسه كميته حفاظت از منابع طبيعي


باحضور فرماندار اردکان برگزار شد.

در این جلسه راهكارهاي ارتقاء همكاري ساير نهادها جهت حفاظت از عرصه هاي طبيعي اردكان مورد بررسي قرار گرفت.
 این جلسه که باحضور کمالی فرماندار اردکان برگزار شد مقرر شد ضمن توجيه و آموزش دهياران در خصوص مقابله با تصرف اراضي طبيعي'نيروي انتظامي و پايگاههاي مقاومت بسيج نيز در اين امر با يگان حفاظت منابع طبيعي اردكان همكاري داشته باشند.ايجاد هماهگني و استفاده از توانمنديهاي دستگاههاي اجرايي و نهادهاي مردمي در حفظ عرضه هاي طبيعي از اهداف تشكيل اين كميته عنوان شده است.