جلسه بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش خرانق

جلسه بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش خرانق