جشن بزرگ روز کارگر در شهرستان اردکان برگزار شد

جشن بزرگ روز کارگر در شهرستان اردکان برگزار شد