با هدف ارائه دستاوردهای حوزه سلامت

جشنواره «چتر سلامت» با هدف ارائه دستاوردهای حوزه سلامت شهرستان اردکان و خدمات مرتبط، در دبستان ۲۲ بهمن برگزار شد.

 


8928_@Ardakan.JPG 8943_@Ardakan.JPG 8951_@Ardakan.JPG 8957_@Ardakan.JPG 8963_@Ardakan.JPG 8971_@Ardakan.JPG 8984_@Ardakan.JPG 8991_@Ardakan.JPG 8996_@Ardakan.JPG 9007_@Ardakan.JPG 9016_@Ardakan.JPG 9030_@Ardakan.JPG 9040_@Ardakan.JPG 9058_@Ardakan.JPG 9074_@Ardakan.JPG 9079_@Ardakan.JPG 9091_@Ardakan.JPG 9096_@Ardakan.JPG 9104_@Ardakan.JPG 9126_@Ardakan.JPG