جای قدوم علی بن موسی الرضا (ع)گلباران شد

جای قدوم علی بن موسی الرضا (ع)گلباران شد


در روستای خرانق اردکان

    در سالروز ورود حضرت علی بن موسی الرضا (ع)قدمگاه (مشهدگ )خرانق گلباران شد

     روابط عمومی فرمانداری –صبح باران زده روستای خرانق اردکان با عطر دل انگیز قدوم پاک علی بن موسی الرضا در سالروز ورود پر خیر و برکت آن امام همام به این روستا گلاب آگین و گل آذین گردید .

     زمین پاک این روستای محروم قرنها پیش گرمای قدوم مقدس امامی را لمس کرده است و این رد پای نورانی را تا همیشه در قلب خاکی خود به ودیعه نهاده تا همه ساله درروز های پایانی آبانماه با خاطره این حضور و عبور به تمامی زمینهای دنیا افتخار کند .

     امروز قدمگاه امام رضا (ع)در خرانق به یاد آن نزول آسمانی و اجلال امام مهربانی چون قپه ای نورانی می درخشید و به عاشقان آوردگاهش که به امید نگاه لطف ضامن آهو به مشهدگ آمده بودند تحفه عشق ارزانی میکرد .اشکهای برآمده از چشمهای امیدوار باقطرات باران پروردگار، به هم در آمیخته بود و خاک قدمهای امام رضا را شستشو می داد.لبها با زمزمه صلوات خاصه حضرتش گرم نجوا بود و دستها به امید دستگیریش رو به آسمان ...

    همه آمده بودند که بر جاده سعادت بنشینند و از باغ ولایت گل بچینند ؛قدمهای رفته به سوی قدمگاه همه خدایی شد و چشمهای دوخته به مشهدگ به قصد زیارت همه راهی...

راهی مرکز رضا ،حج فقرا وحرم سلطان سریر ارتضا علی بن موسی الرضا (ع)...