تقدیر از نانوای نمونه شهرستان

تقدیر از نانوای نمونه شهرستان


از سوی دبیرخانه تعزیرات آرد و نان شهرستان اردکان انجام شد

دبیرخانه تعزیرات آرد و نان شهرستان اردکان از آقای حسن عمویی (دارنده خبازی جنب مسجد زینب )بعنوان نانوای نمونه شهرستان اردکان تقدیر نمود

پایدار دبیر تعزیرات آرد و نان در خصوص انتخاب نانوای نمونه گفت :با توجه به برگزاری مستمر جلسات تعزیرات آرد و نان با ریاست فرماندار در طول سال و از طریق مد نظر قرار دادن ملاک هایی چون ،رضایتمندی ارباب رجوع ،رعایت موازین بهداشتی وعدم تخلفات نظیر کم فروشی ،گرانفروشی و عدم کیفیت نان ،نانونی نمونه انتخاب می شود .
مسئول دبیرخانه آرد و نان شهرستان افزود با توجه به اینکه تعداد نانواییهایی که دارای این ملاک ها هستند در شهرستان بالاست انتخاب نانوای نمونه بصورت دوره ای انجام می شود .

قابل ذکر است کیه شهروندان اردکانی می توانند نظرات و پیشنهادات و شکایات خود را درخصوص عملکرد نانواییهای شهرستان با شماره تلفن 7248088در میان بگذارند