تصاويري از حضور مردم در راهپيمايي ديروز در اعتراض به هتك حرمت قرآن كريم

تصاويري از حضور مردم در راهپيمايي ديروز در اعتراض به هتك حرمت قرآن كريم