تا اوايل زمستان سال جاري 4 دستگاه بي تي اس تلفن همراه در اردكان به بهره برداري مي رسد.

تا اوايل زمستان سال جاري 4 دستگاه بي تي اس تلفن همراه در اردكان به بهره برداري مي رسد.


بهره برداري از 4 بي تي اس تلفن همراه تا اوايل زمستان جاري
تا اوايل زمستان سال جاري 4 دستگاه بي تي اس تلفن همراه در اردكان به بهره برداري مي رسد.
به گفته سرپرست اداره مخابرات اردكان از اين تعداد بي تي اس 2 دستگاه در محور اردكان-چوپانان و 2 دستگاه در مناطق شهري اردكان در حال نصب و راه اندازي مي باشد. حسن فتوحي افزود:با بهره برداري از اين طرح ها علاوه بر پوشش جاده اي 60 كيلومتر از محور اردكان-چوپانان ارتباط تلفن همراه در شهركهاي وليعصرعج -بنياد مسكن -قائم و15 خرداد تقويت خواهد شد. مخابرات اردكان براي نصب و راه اندازي  اين تعداد بي تي اس تلفن همراه 4 ميليارد و600 ميليون ريال هزينه مي كند.در حال حاضر ارتباط تلفن همراه در اردكان از طريق 36 دستگاه بي تي اس انجام ميشود.هم اكنون قريب  3 هزار مشترك از خدمات تلفن همراه در اردكان بهره مند هستند.