بهداشت سرا در جوار اردوگاه افاغنه احداث می شود

بهداشت سرا در جوار اردوگاه افاغنه احداث می شود


بمنظور ارتقا بهداشت عمومی

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان درجلسه ای که صبح امروزبا حضور فرماندار،معاون وی،مدیرکل اتباع بیگانه استانداری و سایر اعضادرمحل سالن شهید عباسی تشکیل شد احداث بهداشت سرا در جورا اردوگاه افاغنه بمنظور ارتقا بهداشت عمومی شهرستان و جلوگیری از شیوع بیماریهای مسری مورد تصویب قرار گرفت .

     برای احداث این واحد بهداشتی مبلغ 600میلیون ریال اعتبار درنظر گرفته شده است که پس از جانمایی واختصاص زمین با همکاری شهرداری و شبکه بهداشت و درمان ساخته خواهد شد .

     شناسایی خانه به خانه افاغنه غیر مجاز یا متخلف ساکن در اردوگاه از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد تصویب واقع شد.

     فرماندار اردکان در این جلسه بار دیگر درخصوص عدم بکارگیری افاغنه غیر مجاز در واحدهای صنعتی ومعادن هشدار دادو تاکید کرد اتباع بیگانه افغانی دارای مجوز فقط می تواننددر مشاغل تعیین شده از سوی اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی بکار گرفته شوندو در غیر اینصورت با متخلفین برخورد خواهد شد.