برگزاری مانور سراسری زلزله در اردکان

برگزاری مانور سراسری زلزله در اردکان