برگزاری مانور انتخاباتی در دانشکده فنی مهندسی شهید بهشتی (گزارش تصویری )

برگزاری مانور انتخاباتی در دانشکده فنی مهندسی شهید بهشتی (گزارش تصویری )


دانشجویان دانشکده فنی مهندسی رای دادن از طریق سیستم تمام مکانیزه را فرا گرفتند