بخشی از پیشنهادات تخصصی برای تدوین سند چشم اندازتوسعه شهرستان اردکان ارائه شد

بخشی از پیشنهادات تخصصی برای تدوین سند چشم اندازتوسعه شهرستان اردکان ارائه شد


در قالب 7کارگروه و باحضور صاحبنظران

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری به گفته "محسن طالعی"دبیر ستاد تدوین سند چشم انداز توسعه شهرستان اردکان ،صبح امروز کارگروه های تخصصی سند در قالب 7گروه هم اندیشی مجزا درمحل کانون امام خمینی پیشنهادات خود را درزمینه های مرتبط با وظایف کارگروه ارائه و تدوین نمودند.

     این گروه ها شامل کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی،صنعت و معدن،میراث فرهنگی وگردشگری،محیط زیست،فرهنگی و هنری،امور زیربنایی و آموزش امروز باحضور اعضای خود تشکیل جلسه داده و پیرامون نقاط ضعف و قوت شهرستان درحوزه های مختلف مرتبط با کارگروه به بحث و تبادل نظر پرداختند .

     گفتنی است پیشنهادات ارائه شده توسط این کارگروه ها بعنوان داده های تدوین سند چشم انداز توسعه شهرستان اردکان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

حضور فرماندار،شهردارو تنی چند از مسئولین شهرستان اردکان بعنوان مسئولین این کارگروه ها مورد توجه می باشد .