بخشی از اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شهرستان اردکان توسط هیات اجرایی تعیین شد

بخشی از اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شهرستان اردکان توسط هیات اجرایی تعیین شد


دبیر ستاد انتخابات شهرستان اردکان اعلام کرد

     کمیته تبلیغات و اطلاع ر سانی ستاد انتخابات شهرستان اردکان – "رقیه کرمانیان "گفت :در جلسه مقدماتی عصردیروز که با حضور اعضای هیاتهای اجرایی انتخابات شهرستان اردکان در محل فرمانداری رسمیت یافت اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شهرستان اردکان برای تعداد 30صندوق ثابت تاکنون انتخاب شدند .

     دبیر ستاد انتخابات شهرستان اردکان با اشاره به مفاد قانونی مرتبط با این تصمیم افزود :بر مبنای ماده 59آیین نامه اجرایی انتخابات وماده 40قانون برگزاری انتخابات مصوبه مجلس شورای اسلامی هیاتهای اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی موظفند از طریق تنظیم صورتجلسه نسبت به تعیین اعضای شعب اخذ رای اقدام نمایند .
 

     وی گفت :هیاتهای اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای 5نفر از معتمدین محل که داری سواد خواندن و نوشتن باشند را انتخاب و جهت صدور حکم این افراد به فرماندار یا بخشدار معرفی می کنند .

    گفتنی است تعیین  بقیه اعضای شعب در جلسات بعدی تصمیم گیری خواهد شد .