بازدید مشترک مسئولان اردکان و میبد از بافت تاریخی و پروژه‌های مرمتی شهرداری اردکان

بازدید مشترک مسئولان اردکان و میبد از بافت تاریخی و پروژه‌های مرمتی شهرداری اردکان