بازدید مسئولین شهرستان اردکان از اداره مخابرات و مرکز تلفن آیت‌الله خاتمی (ره)

بازدید مسئولین شهرستان اردکان از اداره مخابرات و مرکز تلفن آیت‌الله خاتمی (ره)