بازدید فرماندار اردکان از نمایشگاه صنایع دستی و توانمندی‌های بانوان اردکانی

بازدید فرماندار اردکان از نمایشگاه صنایع دستی و توانمندی‌های بانوان اردکانی