بازدید فرماندار اردکان از ستادهای اسکان مسافران نوروزی ۹۷

بازدید فرماندار اردکان از ستادهای اسکان مسافران نوروزی ۹۷