بازدید فرماندار اردکان از «مجتمع چینی بهداشتی رز» این شهرستان

بازدید فرماندار اردکان از «مجتمع چینی بهداشتی رز» این شهرستان