بازدید از روستاهای بخش خرانق و بررسی مشکلات روستاییان

بازدید از روستاهای بخش خرانق و بررسی مشکلات روستاییان


توسط فرماندار اردکان انجام شد
فرماندار اردکان به اتفاق بخشدار خرانق و کارشناس امور عمرانی فرمانداری تعدادی از روستاهای این بخش را مورد بازدید قرار داد و برای رفع هرچه زودتر مشکلات قول مساعد داد .
احمد کمالی با حضور در روستای هامانه از منبع ذخیره آب شرب این روستا که  با خروجی آب 2لیتر بر ثانیه با همت آبفار در حال احداث می باشدبازدید نمود .
فرماندار اردکان در ادامه این بازدید با حضور در بخشداری خرانق از نزدیک با تعدادی از روستاییان دیدار نموده و مشکلات آنها را مورد بررسی قرار داد که عمده موارد مطرح شده توسط روستاییان در زمینه مشکلات بهداشت و درمان ،عدم ایمنی جاده اردکان درند که بعنوان روستای ییلاقی در تابستان مورد استفاده قرار می گیرد و بهسازی تعدادی از روستا ها بود که فرماندار در این خصوص توضیحات لازم را ارائه و در زمینه رفع مشکلات بهداشتی نظیر کمبود آمبولانس و...از طریق شبکه بهداشت و درمان رایزنیهای لازم را انجام دادودر خصوص رفع مسایل ایمنی جاده اردکان درند نظیر عدم وجود علایم ایمنی دستورات لازم را برای نصب علایم ،تعریض جاده ،احداث پل و نصب گادریل صادر نمود .
گفتنی است فرماندار اردکان در بخش دیگری از این بازدید در روستای توت حضور یافته و مسایل و مشکلات این روستا را مورد بررسی قرار داد.