بازدیدوسرکشی فرماندار و امام جمعه ازتعدادی از آزادگان شهرستان اردکان وخانواده های ایشان

بازدیدوسرکشی فرماندار و امام جمعه ازتعدادی از آزادگان شهرستان اردکان وخانواده های ایشان


گزارش تصویری