اولین نمایشگاه و فروشگاه دائمی صنایع‌دستی شهرستان اردکان

اولین نمایشگاه و فروشگاه دائمی صنایع‌دستی شهرستان اردکاناولین فروشگاه و نمایشگاه دائمی صنایع دستی شهرستان اردکان با هدف بازیابی و بازشناسی هویت اردکانی و حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی شهرستان به‌صورت دائمی در فروشگاه مصطفی ابوطالبی (بلوار شهید بهشتی) دایر شد.