اهدای شاخه گل به کارمندان در آغاز فعالیت فرماندار

اهدای شاخه گل به کارمندان در آغاز فعالیت فرماندار