اندر احوالات سایت فرمانداری در ازمنه ماضیه

اندر احوالات سایت فرمانداری در ازمنه ماضیهدر همین زمان معاصر بود که بهر تنفسی و استنشاق اکسیژنی پاکیزه به دشت و کوه زده بودم و در آن هوا چون مرغ آزاد از قفس سخت کیفور همی گردیدم و مشغول تفنن سالم در فضایی سلیم و حقیقی بودم که لرزش گوشی همراه لرزه ای برجانم افکند که لرزه نگاران را یارای نگارش آن نبود . این بود که تن به الو در داده و در پشت خطوط سیم پیام یکی از همشهریان را  البته از نوع غضب آلود مسموع گردیدم که مدام فریاد برآوردی و به خاطر تعطیلی فضای مجازی سایت فرمانداری تعدادی فضیحت را مودبانه نثارم نمودی و آنگاه که در زیر بار فریادها توانستم گردن از مو باریکتر خود را راست بگیرم تمام قوای جسمی و روحی ام به کمک زبان آمد تا جملاتی را هرچند ناقص برآن جاری سازم .

فس فس کلام نافس آن همشهری مودب نفسم را به تاخیرانداخت و اینجا بود که خود نیز از احوالات شکایت نموده و گفتم دلایل غیر قابل ارائه از نوع عدم وجود ،حضور ،حدود و مرور که توضیحاتش در این مقال نمی خواهد بگنجد این تعطیلی طولانی را منجر گردید .

اکنون که با عرق جبین و کد یمین بارها مسافت بین اتاق روابط عمومی و it فرمانداری طی گردید و پیگیریهای پر گیری صورت پذیرفت توانستیم مجددا اخبار جدیدی را در این فضای مجازی درج نموده و این فتح باب مجدد را مدیون نظر لطف همشهریان عزیز هستیم . امید که قبول افتدا ...

فضانورد مجازی