امضای تفاهم نامه با موضوع سلامت و شهرنشینی

امضای تفاهم نامه با موضوع سلامت و شهرنشینی


فیمابین فرمانداری ،شهرداری وشبکه بهداشت منعقد شد
رعایت استانداردهای زیست محیطی ورفع معظلات شهر نشینی از دیگر مفاد این تفاهم نامه بر مبنای توسعه شهرستان در عرصه های مختلف بود .