آمریکا بجای وضعیت دنیا وضع خود را سامان ببخشد

آمریکا بجای وضعیت دنیا وضع خود را سامان ببخشد


پیام فرماندار اردکان در آستانه روز مبارزه با استکبار جهانی

     فرماندار اردکان در پیامی جنبش وال استریت را مقدمه براندازی نظام سرمایه داری دانست .

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،"احمد کمالی "در پیامی ،جنبش وال استریت را مقدمه براندازی نظام سرمایه داری دانست وتصریح کرد :دولت آمریکا بجای فکر کردن در باره ساماندهی وضعیت دنیا و منطقه خاورمیانه وضعیت خود را ساماندهی کند .

     فرماندار اردکان با اشاره به صحبتهای اخیر وزیر امور خارجه آمریکا در مورد ادامه تحریمها و فشار به حکومت ایران گفت :آمریکا خوب می داند که کشور ایران راه مدیریت تحریمها را می داند و اصلا در نظامی که اقتصاد آن برمبنای تعالیم روشنگرانه اسلام طراحی شده است ابزارهای اقتصاد سرمایه داری نظیر تحریم از نوع تحریمهای آمریکایی پاسخگو نیست .

     وی با مد نظر قرار دادن این نکته که جنبش مردم آمریکا بر ضد نظام سرمایه داری یک حرکت مردمی برخاسته از نارضایتی ،بی عدالتی وشکاف طبقاتی بزرگ در این کشور است گفت :دولت آمریکا با این هدف که جنبش وال استریت را در همان خیابان و روبروی سازمان بورس نیویورک خاموش کند وارد عمل شد ولی این حرکت مردمی به سرعت مرزهای آمریکا را در نوردید و به نظام سرمایه داری اروپا نیز سرایت کرد تا انجا که امروزه شاهد یک نهضت جهانی بر ضد امپریالیسم و نظام سرمایه داری در دنیا هستیم .

     کمالی در خاتمه پیام خود با استناد به حرکتهای ضد استکباری در جهان و در پیش بودن 13آبانماه و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به اهمیت و حساسیت راهپیمایی این روز تاکید ورزید. و از مردم شهرستان خواست با حضور گسترده در این راهپیمایی بار دیگر حضور و اقتدار اسلامی را به رخ جهانیان بکشند .