اسامی کاندیداهای حوزه انتخابیه شهرستان اردکان اعلام شد

اسامی کاندیداهای حوزه انتخابیه شهرستان اردکان اعلام شد                                                                       بسمه تعالي

                                             آگهي اسامي نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي

     در اجراي ماده 36 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تبصره هاي ذيل آن بدينوسيله اسامي و مشخصات نامزدهاي انتخاباتي اين حوزه انتخابيه را به شرح زير اعلام مي دارد .
1- آقاي محمد رضا تابش                                        فرزند محمد
2- آقاي محمد حسين رشيدي احمدآبادي                    فرزند محمود
3- آقاي حسين كلانتري خليل آباد                              فرزند غلامرضا
4- آقاي احمد رضا متالهي اردكاني                             فرزند رضا
5- آقاي سيد ابوالفضل وكيلي                                   فرزند سيد عليرضا
ضمناً اضافه مي نمايد تبليغات انتخاباتي از روز پنج شنبه مورخ04/12/1390 آغاز مي شود و تا ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ1390/12/11يعني تا 24 ساعت قبل از شروع اخذرأي ادامه خواهد داشت . 
                                                                                                                               احمد كمالي
                                                                                                              فرماندار مركز حوزه انتخابيه اردكان