ارائه آموزشهای لازم به اعضای هیاتهای اجرایی انتخابات شهرستان اردکان

ارائه آموزشهای لازم به اعضای هیاتهای اجرایی انتخابات شهرستان اردکان


همزمان با سراسر کشور در اردکان انجام شد

     کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اردکان روز پنجشنبه اعضای هیاتهای اجرایی مرکز حوزه انتخابیه شهرستان اردکان و حوزه های فرعی عقدا و خرانق با شرکت در یک دوره اموزشی 10ساعته با قوانین و مقررات مربوطه به اجرای انتخابات و همچنین نحوه برگزاری انتخابات رایانه ای آشنا شدند .

     فرماندار اردکان در آغاز این دوره آموزشی به لزوم فراگیری آموزشهای لازم اشاره نمود و افزود :کلیه اعضای هیاتهای اجرایی بعنوان مجری انتخابات باید تسلط کامل روی قوانین مربوطه داشته باشند .

     "احمد کمالی "در این جلسه مجددا به حساسیت کار هیات های اجرایی اشاره نمود و گفت :افراد در طول دوره مسئولیت بعنوان عضو هیات اجرایی نباید کوچکترین جانبداری یا مخالفتی باهیچ یک از کاندیداها داشته باشند و رعایت اصل بی طرفی تا پایان انتخابات بعنوان یک امر مهم باید مد نظر افراد باشد .