ادارات کار و تعاون اردکان تلفیق شد

ادارات کار و تعاون اردکان تلفیق شد


در راستای ادغام وزارتخانه های کارو امور اجتماعی و تعاون درکابینه دولت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،پایان هفته گذشته در جلسه ای که با حضور فرماندار ،مدیر کل تعاون استان و تنی چند از مسئولین ادارت شهرستان اردکان در محل فرمانداری اردکان برگزار شد ؛اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی فعالیت خود را بصورت رسمی آغاز کرد .
در این جلسه مدیر کل تعاون استان یزد این اداره راتلفیقی از دونهاد کار و امور اجتماعی و تعاون عنوان کرد و گفت :این ادغام فرصت بسیار خوبی را در جهت روابط کارگری و کارفرمایی ایجاد خواهد کرد که از این فرصت در راستای اشتغال 5/2میلیون نفری که در تعهد اشتغال دولت برای سالجاری خواهد بوداستفاده خواهد شد .
"فلاح زاده "با اشاره به تقلیل تعداد وزارتخانه ها از 21وزارتخانه به 17وزارتخانه در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه افزود تا پایان سال شاهد ادغام ادارات کار ،تعاون ،تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای در تمامی استانها و شهرستانها خواهیم بود .
دراین جلسه ضمن تقدیر از تلاشهای "تقی نژاد "رییس اداره کار اردکان "محمد فتاحی" بعنوان رییس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در این شهرستان منصوب گردید.