اختصاص سهمیه نانوایی خوشه به سایر نانواییها +عکس

اختصاص سهمیه نانوایی خوشه به سایر نانواییها +عکس


در جلسه تعزیرات آرد و نان شهرستان مطرح شد :
در جلسه اخیر تعزیرات آرد و نان شهرستان که با حضور فرماندار ،رییس بازرگانی و سایر اعضا برگزار شد علاوه بر موارد دستور کار پیرامون مشکلات نانواییها در خصوص اختصاص سهمیه نانوایی تعطیل شده خوشه به سایر نانواییها بحث و تصمیم گیری شد .
فرماندار اردکان ضمن اینکه خواستار حضور نماینده نانوایان در جلسات آرد و نان گردید تاکید کرد :نظارت بر فعالیت نانوایان باید بگونه ای انجام شود که رضایت کامل از سوی مشتریان جلب گردد تا خدای ناکرده شاهد کوچکترین قصوری در این زمینه نباشیم .
احمد کمالی افزود :در صورتیکه هریک از نانواییها سطح شهر دچار تخلف گردد و تذکرات لازم به وی توسط دارنده نانوایی اعمال نگردید در اسرع وقت سهمیه آن به سایر نانواییها تحویل داده شود تامردم دچار زحمت و نارضایتی در تامین نان مصرفی خود نگردند .
رییس کمیسون تعزیرات آرد و نان شهرستان در خصوص اختصاص سهمیه نانوایی خوشه به سایر نانواییها نیز خواستار افزایش سهمیه سایر نانواییها به شرط افزایش نوبت پخت گردید .
رفع مشکل حمل و نقل آرد روستایی ،تغییر در سهمیه بخش خرانق بدلیل حضور نیروهای شرکت راهسازی و بررسی تخلفات 3مورد از نانواییهای شهرستان از دیگر مصوبات این جلسه بود.