احمد رضا متاللهی از کاندیداتوری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اردکان انصراف داد

احمد رضا متاللهی از کاندیداتوری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اردکان انصراف داد


از ستاد انتخابات اردکان چه خبر ؟

کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اردکان -"احمد رضا متاللهی فرزند رضا صبح امورز با حضور در ستاد انتخابات شهرستان اردکان و ارائه استعفانامه به صورت کتبی از کاندیداتوری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اردکان رسما انصراف داد.

"رقیه کرمانیان "دبیر ستاد انتخابات شهرستان اردکان با اعلام این خبر گفت :تا این لحظه یعنی ساعت 45/3بعداز ظهر روز دوشنبه 8اسفند ماه 4نفر دیگر به عنوان نامزدهای رسمی انتخابات شهرستان اردکان از لیست ارائه شده قبلی حضور دارند .