مشاور بانوان و خانواده شهرستان اردکان اعلام کرد

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،"رقیه کرمانیان "در نخستین جلسه این طرح که صبح امروز در محل فرمانداری اردکان تشکیل شد با اعلام این خبرمهمترین اهداف اجرای این طرح را تعمیق و تبلیغ الگوها و آموزه های اسلامی توام با سلامتی و نشاط و ایجادآمادگی برای پذیرش مسئولیتهای زندگی و افزایش دسترسی زنان روستایی به خدمات آموزشی و فرهنگی عنوان نمود و افزود :طرح توانمند سازی دختران روستایی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی مهارتهای زندگی با رویکرد دینی در زمینه های هنر مهر ورزیدن ،مهارتهای کنترل خشم ،مهارت عفو بخشش ،سکوت خلاق ،تربیت دینی فرزندان و...در 12جلسه برگزار می شود .

     وی اطلاع رسانی صحیح و ثبت نام به موقع برای آغاز طرح را مهم دانسته وبر استفاده از مربیان واجد شرایط برای اجرای هرچه بهتر این طرح تاکید ورزید .

     مشاور بانوان و خانواده شهرستان اردکان با تشریح وضعیت زنان و دختران در جامعه کنونی گفت :دختران بخصوص در دوهه اخیر در شرایطی زندگی می کنند که با گذشته تفاوتهای بسیاری دارد ،این تفاوتها به نقش و تاثیر گذاری مهم صنایع فرهنگی ،تبلیغات ،رسانه ها و...بر می گردد .

     گفتنی است توانمند سازی دختران در جامعه روستایی در برگیرنده ارتقای توانایی و استعدادهای آنان در ابعاد مختلف آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی و...است و راهگشای سلامت و شادابیشان در تامین سلامت روانی اجتماع و فرهنگ خانواده ها و جامعه می باشد.