بخش ارتباط با ما داخل فوتر

آدرس: اردکان- بلوار شهید بهشتی

كدپستی: 8951837161

تلفن: 3532222045-7

نمابر: 3532222200

رایانامه: info@ardakan.gov.ir

بخشداری مرکزی اردکان: bmardakan@ardakan.gov.ir

بخشداری عقدا: aghda@ardakan.gov.ir

بخشداری خرانق: kharanagh@ardakan.gov.ir