مراحل تأسیس و تمدید مجوز سازمان‌های مردم نهاد


* راهنمای تکمیل جدول تخصص و توانمندی های سازمان مردم نهاد

فرم 1

فرم 2

فرم 3

مراحل تأسيس و تمديد سازمانهاي مردم نهاد  (فرمانداري اردكان)

* فرم اساسنامه سمن با ساختار امنايي

* فرم اساسنامه سمن با ساختار مجمعي

* فرم اطلاعات هيات موسس و بازرسين

* فرم تقاضانامه تأسيس سمن

* فرم صورت جلسه تعيين سمت اعضاي هيأت مديره

* فرم صورت جلسه مجمع عمومي عادي

* فرم صورتجلسه  برگزاري مجمع عمومي با ساختار عضو پذير

* فرم صورتجلسه برگزاري مجمع عمومي با ساختار هيئت امنايي

* فرم گزارش عملكرد مالي و اجرايي

* فرم مشخصات فردي

* فرم نامزدي سمن ها در هيات نظارت