مانور زلزله در مدارس اردکان برگزار شد

شناسه : 62233436
با حضور معاون فرماندار اردکان

آدرس کوتاه :