مانور زلزله در مدارس اردکان برگزار شد

با حضور معاون فرماندار اردکان