فرماندار اردكان در مراسم بزرگداشت روز معلم كه با حضور دكتر مجتبي مطهري برگزار شد، شركت نمود