صورتجلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی شهرستان اردکان مورخ 1.11.93