جلسه بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش خرانق

گزارش تصویری