تجلیل از عوامل برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی مادر (دا)

ظهر امروز در مراسمی با حضور فرماندار اردکان انجام شد