بازدید فرماندار اردکان از سرای سالمندان مجد

به مناسبت هفته سالمند